Privacy

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe Coach Corine Bruggers persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die wij leveren. Coach Corine Bruggers respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Bij de verwerking houden wij ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de opdrachtnemer een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om opdrachtgevers en cliënten te garanderen dat hun privacy wordt beschermd en er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, hanteert de opdrachtnemer een privacybeleid.

Artikel 1 – Persoonsgegevens

  1. De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens, zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
  2. De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens waarmee de opdrachtnemer de opdracht kan uitvoeren, gegevens waarmee opdrachtnemer de financiële administratie kan voeren en gegevens waarmee de opdrachtnemer contact kan leggen met de opdrachtgever.
  3. De opdrachtgever kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens.

Artikel 2 – Geheimhouding

  1. De opdrachtnemer behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de cliënt zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.
  2. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.

Artikel 3 – Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met de cliënt is afgesproken.

Gegevens worden niet gedeeld met anderen
Persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht of weggegeven tegen wederdiensten. Aan Coach Corine Bruggers verstrekte persoonsgegevens blijven exclusief voor Coach Corine Bruggers. Wanneer voor een betere dienstverlening aan jou de hulp van anderen worden ingeroepen wordt aan jou toestemming gevraagd om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven indien nodig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Coach Corine Bruggers in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@coachcorine.nl, binnen 2 weken wordt op je verzoek gereageerd.

Indienen klacht
Neem daarvoor contact op met Coach Corine Bruggers.

Cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookie meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Coach Corine Bruggers maakt op haar website enkel gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van Coach Corine Bruggers www.coachcorine.nl.